Publikacje – artykuły

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach wieloautorskich:

 1. W. Modzelewski, Główne kierunki polskiej polityki zagranicznej w latach 1918-1989, [w:] Polska polityka zagraniczna w procesie przemian po 1989 roku, red. A. Żukowski, Olsztyn 1999.
 2. W. Modzelewski, biogram Seweryna Blumsztajna, [w:] Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, tom 1, red. J. Skórzyński, P. Sowiński, M. Strasz, Warszawa 2000.
 3. W. Modzelewski, biogram Jacka Merkla, [w:] Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, tom 2, red. J. Skórzyński, P. Sowiński, M. Strasz, Warszawa 2002.
 4. W. Modzelewski, Idea współpracy transgranicznej Polski z Obwodem Kaliningradzkim, [w:] Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, red. B. Fijałkowska, A. Żukowski, Warszawa 2002.
 5. W. Modzelewski, recenzja książki: Euroregiony, mosty do Europy bez granic, pod red. W. Malendowskiego i M. Szczepaniaka, Warszawa 2000, „Przegląd Europejski” 2002, nr 1.
 6. W. Modzelewski, Współpraca transgraniczna pograniczna północno-wschodniego Polski z Obwodem Kaliningradzkim a polska polityka zagraniczna, [w:] Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Legnicy, maj 2002, red. T. Łoś-Nowak, A. Dudek, Legnica 2002.
 7. W. Modzelewski, Władze lokalne pogranicza północno-wschodniego Polski wobec wyzwań globalizacji i regionalizacji (na przykładzie miasta i gminy Bartoszyce), [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie globalizacji i integracji, red. T. Wallas, Słubice 2003.
 8. W. Modzelewski, recenzja książki: Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku, pod red. R. Stemplowskiego, A. Żelazo, Warszawa 2002, „Studia Regionalne i Lokalne” 2003, nr 2 oraz „Przegląd Europejski” 2003, nr 1.
 9. W. Modzelewski, M. Chełminiak, Obwód Kaliningradzki w polskich zasobach internetowych, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2003, nr 3.
 10. W. Modzelewski, Rozwój instytucjonalnych form współpracy transgranicznej między województwem warmińsko-mazurskim a obwodem kaliningradzkim, [w:] Samorząd – Rozwój – Integracja, red. M. Barański, Katowice 2003.
 11. W. Modzelewski, recenzja książki: Federacja Rosyjska 1991-2001, pod red. J. Adamowskiego, A. Skrzypka, Warszawa 2002, „Sprawy Wschodnie” 2003, nr 2-3.
 12. W.T. Modzelewski, Geneza i tożsamość Obwodu Kaliningradzkiego FR, [w:] Narody i nacjonalizm w Federacji Rosyjskiej, red. P. Timofiejuk, A. Wierzbicki, E. Zieliński, Warszawa 2004.
 13. W.T. Modzelewski, Euroregional cooperation, [w:] Polish-Russian Cross-Border Cooperation. Report, ed. E. Romanowska, B. Samojłowicz, Olsztyn 2004.
 14. W.T. Modzelewski, Cooperation by District (Powiat) Governments [w:] Polish-Russian Cross-Border Cooperation. Report, ed. E. Romanowska, B. Samojłowicz, Olsztyn 2004.
 15. W.T. Modzelewski, Cross-border Cooperation by District Governments – A Survey Study [w:] Polish-Russian Cross-Border Cooperation. Report, ed. E. Romanowska, B. Samojłowicz, Olsztyn 2004.
 16. W.T. Modzelewski, Współpraca euroregionalna, [w:] Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna – Raport, red. E. Romanowska, B. Samojłowicz, Olsztyn 2004.
 17. W.T. Modzelewski, Współpraca samorządów powiatowych, [w:] Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna – Raport, red. E. Romanowska, B. Samojłowicz, Olsztyn 2004.
 18. W.T. Modzelewski, Obraz współpracy transgranicznej samorządów powiatowych na podstawie badań ankietowych, [w:] Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna – Raport, red. E. Romanowska, B. Samojłowicz, Olsztyn 2004.
 19. W.T. Modzelewski, Współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim. Wymiar regionalny i lokalny, [w:] Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego FR, red. A. Żukowski, Olsztyn 2004.
 20. W.T. Modzelewski, M. Chełminiak, W. Kotowicz, A. Żukowski, Kalendarium kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w latach 1991-2003 oraz bibliografia, [w:] Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego FR, red. A. Żukowski, Olsztyn 2004.
 21. W.T. Modzelewski, M. Chełminiak, W. Kotowicz, A. Żukowski, Kalendarium kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w latach 1991-2003 – szczebel rządowy, „Sprawy Wschodnie” 2004, nr 1.
 22. W.T. Modzelewski, Euroregional Cooperation between the borderland regions of Poland and the Kaliningrad District of the Russian Federation, [w:] The Framework of Regional Development in Cross-border Areas of North-Eastern Poland and The Kaliningrad Oblast, Ed. T. Palmowski, Coastal Regions 8, Gdynia-Pelplin 2004.
 23. W.T. Modzelewski, Współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim – wybrane aspekty, [w:] Czynniki rozwoju regionalnego Polski Północno-Wschodniej, tom 1, red. B. Plawgo, Białystok 2005.
 24. W.T. Modzelewski, Obwód Kaliningradzki FR na tle stosunków polsko-rosyjskich. Wybrane kwestie sporne, „Przegląd Politologiczny” 2005, nr 4, s. 81-95.
 25. W.T. Modzelewski, Współczesne polsko-litewskie stosunki polityczne. Zarys problematyki, „Sprawy Wschodnie” 2005, nr 2-3, s. 117-127.
 26. W.T. Modzelewski, W. Kotowicz, M. Chełminiak, A. Żukowski, Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w warunkach przemian europejskiego ładu politycznego, [w:] Badania naukowe UWM – przegląd osiągnięć, cz. 2, red. E. Biesiadka, Olsztyn 2005.
 27. W.T. Modzelewski, Regionalizm, [w:] Podstawowe kategorie polityki, red. S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski, Olsztyn 2005.
 28. W.T. Modzelewski, recenzja książki: Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego – Raport PISM, pod red. A. Skorupskiej, Warszawa 2005, „Studia Regionalne i Lokalne” 2005, nr 4, s. 115-119.
 29. W.T. Modzelewski, Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna a możliwości rozwoju regionalnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Cła i Logistyki” 2006, nr 12, s. 85-97.
 30. W.T. Modzelewski, Żegluga po Zalewie Wiślanym jako kwestia sporna w stosunkach polsko-rosyjskich, [w:] XXI wiek – era kryzysu czy odnowy kulturowej i politycznej świata?, red. A. Hołub, Olsztyn 2006, s. 49-52.
 31. W.T. Modzelewski, Aktywność zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego czynnikiem rozwoju regionalnego, [w:] Polska Wschodnia. Determinanty rozwoju, red. B. Plawgo, Białystok 2006, s. 907-922.
 32. W.T. Modzelewski, M. Chełminiak, W. Kotowicz, The Polish–Russian Cross-Border Cooperation. Institutional Conditions and Perspectives of Regional Development, [w:] Problems of Regional Development in Border Regions of Ukraine and Poland, edited by T. Palmowski, Y. Matviyishyn, Lviv 2006. s. 226-244.
 33. W.T. Modzelewski, A. Żukowski, Polski samorząd w stosunkach międzynarodowych. Zarys problematyki, [w:] Samorząd terytorialny. Studium politologiczne, red. J. Marszałek – Kawa, Toruń 2007, s. 8-34.
 34. W.T. Modzelewski hasła: Azyl polityczny, Bezpaństwowość, Broń masowego rażenia, Cesja terytorialna, Delimitacja, Demarkacja, Dyplomacja, Ekstradycja, Euroregion, Granica państwa, Immunitet, Neutralność, Terroryzm, Układ Warszawski, Współpraca transgraniczna, Zimna wojna, Żelazna kurtyna, [w:] Mały słownik politologii, red. S. Opara i zespół, Toruń 2007.
 35. W.T. Modzelewski, biogram Seweryna Blumsztajna (kolejne wydanie), [w:] Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956–1989, tom 1, red. naczelny J. Kochanowski, Warszawa 2007, s. 535-537.
 36. W.T. Modzelewski, Priorytety współpracy zagranicznej województw Polski Wschodniej – analiza porównawcza, [w:] Polska wschodnia – zarządzanie rozwojem, red. B. Plawgo, Wyd. WSAP, Białystok 2008. s. 359-373.
 37. W.T. Modzelewski, Współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim [w:] Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości, red. A. Żukowski, Toruń 2008, s. 161-183.
 38. W.T. Modzelewski, M. Chełminiak, Obwód Kaliningradzki FR w polskich zasobach internetowych, [w:] Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości, red. A. Żukowski, Toruń 2008, s. 48-57.
 39. W.T. Modzelewski, M. Chełminiak, W. Kotowicz, A. Żukowski, Kalendarium kontaktów Polski z Obwodem Kaliningradzkim FR w latach 1991-2006 [w:] Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości, red. A. Żukowski, Toruń 2008.
 40. W.T. Modzelewski, M. Chełminiak, W. Kotowicz, A. Żukowski, Wykaz publikacji na temat Obwodu Kaliningradzkiego FR [w:] Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości, red. A. Żukowski, Toruń 2008, s. 58-107.
 41. W.T. Modzelewski, A. Żukowski, M. Chełminiak, W. Kotowicz, Polityka Rosji wobec Obwodu Kaliningradzkiego FR w okresie prezydentury Władimira Putina, [w:] Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina, red. A. Stępień-Kuczyńska, S. Bieleń, Łódź – Warszawa – Toruń 2009.
 42. W.T. Modzelewski, Priorytety współpracy zagranicznej polskich województw nadmorskich – analiza porównawcza, [w:] Regiony: Polska – Europa – Świat, red. K. Dośpiał – Borysiak, A. Stępień – Kuczyńska, Toruń 2009.
 43. W.T. Modzelewski, Współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego – założenia a realizacja, [w:] Warmia i Mazury w 90 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, red. B. Gaziński, Olsztyn 2009.
 44. W.T. Modzelewski, Stosunki polsko – litewskie, [w:] Polska wobec sąsiadów. Współczesne stosunki polityczne, red. W. T. Modzelewski, Olsztyn 2009.
 45. W.T. Modzelewski, Współpraca w ramach euroregionów, [w:] Polska wobec sąsiadów. Współczesne stosunki polityczne, red. W. T. Modzelewski, Olsztyn 2009.
 46. W.T. Modzelewski, Europejskie bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach polsko-litewskich, [w:] Unia Europejska na początku XXI wieku, red. W. Tomaszewski, M. Chełminiak, Olsztyn 2009.
 47. W.T. Modzelewski, Współpraca Warmii i Mazur z Obwodem Kaliningradzkim FR i Obwodem Rówieńskim na Ukrainie [w:] Dwadzieścia lat transformacji systemowej na Warmii i Mazurach: doświadczenia – oceny – perspektywy, red. B. Gaziński, Olsztyn 2011, s. 121-132.
 48. W.T. Modzelewski, Polskie przedstawicielstwa regionalne przy Unii Europejskiej, [w:] Szkice Europejskie. Historia – Gospodarka – Polityka, red. B. Gaziński, Olsztyn 2011, s. 149-158.
 49. W.T. Modzelewski, Współpraca transgraniczna Polski z Obwodem Kaliningradzkim FR, [w:] Oblicze Olsztyńskiej Politologii, tom IV Studia i szkice politologiczne: w kręgu problemów polskiej polityki, red. J. Filipkowski, T. Gajowniczek, B. Kosiba, D. Radziszewska-Szczepaniak, Olsztyn 2011, s. 153-167.
 50. W.T. Modzelewski, Dwie dekady stosunków Polski z Litwą – wymiar polityczny, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012 nr 3, s. 287-312.
 51. W.T. Modzelewski, M. Chełminiak, W. Kotowicz, A. Żukowski, Stan demokracji lokalnej na pograniczu polsko-rosyjskim i jego implikacje dla współpracy transgranicznej – Raport, Olsztyn 2012, ss. 66.
 52. W.T. Modzelewski, M. Chełminiak, W. Kotowicz, A. Żukowski, Состояние местной демократии на польско-русском пограничье и его значение для трансграничного сотрудничества – Рапорт, Olsztyn 2012, ss. 44.
 53. W.T. Modzelewski, Wybrane aspekty polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej [w:] Demokracja lokalna a współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim, red. M. Chełminiak, W. Kotowicz, W.T. Modzelewski, A. Żukowski, Olsztyn 2012.
 54. W.T. Modzelewski, Lobbing województw Polski Wschodniej w Unii Europejskiej – biura przedstawicielskie [w:] Państwa i organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie. Polityka. Bezpieczeństwo. Gospodarka, red. M. Chełminiak, W. Tomaszewski, Olsztyn 2013.
 55. W.T. Modzelewski, Kierunki geograficzne aktywności międzynarodowej województwa warmińsko-mazurskiego [w:] Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego, red. W. Kotowicz, W.T. Modzelewski, A. Żukowski, Olsztyn 2013.
 56. W.T. Modzelewski, A. Żukowski, Kategoria pogranicza w politologii. Aspekty teoretyczne i praktyczne, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2013, nr 1, s. 35-43.
 57. W.T. Modzelewski, A. Żukowski, Kategoria pogranicza w politologii, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2013 nr 1, s. 74-75.
 58. W.T. Modzelewski, Priorytety współpracy zagranicznej województwa warmińsko-mazurskiego na tle pozostałych regionów Polski Wschodniej, „EUROPA REGIONUM” XIX, red. Stanisław Flejterski, Szczecin 2014, s. 33-51.
 59. W.T. Modzelewski, Biura regionalne w Brukseli. Doświadczenia Warmii i Mazur [w:] Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych, red. W. T. Modzelewski, Olsztyn 2014.
 60. W.T. Modzelewski, Kontakty zagraniczne samorządu województwa warmińsko-mazurskiego [w:] Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych, red. W. T. Modzelewski, Olsztyn 2014.
 61. W.T. Modzelewski, A. Żukowski, Współpraca partnerska samorządów lokalnych. Przykład miasta Ostródy i powiatu ostródzkiego [w:] Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych, red. W. T. Modzelewski, Olsztyn 2014.
 62. W.T. Modzelewski, Сотрудничество в рамках еврорегионов – польский опыт [w:] Актуальные вопросы государственного и муниципального управления. Сборник статей, ред. Э. С. Круглова, Калининград 2014, c. 130-141.
 63. W.T. Modzelewski, От закрытия к сотрудничеству – эволюция границы и пограничья Польши с Калининградской областью Российской Федерации [w:] Solidarność a demokracja. 25 lat transformacji postkomunistycznej, pod red. T. Ambroziaka, A. Czwołka, Sz. Gajewskiego, M. Nowak-Palausz, Toruń 2015, s. 292-312.
 64. W.T. Modzelewski, Wyścig zbrojeń, [w:] Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, red. M. Hartliński, W.T. Modzelewski, J. Więcławski, A. Żukowski, Olsztyn 2015, s. 267-272.
 65. W.T. Modzelewski, Bezpieczeństwo transgraniczne [w:] Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, red. M. Hartliński, W.T. Modzelewski, J. Więcławski, A. Żukowski, Olsztyn 2015, s. 204-212.
 66. W.T. Modzelewski, M. Hartliński, Wprowadzenie do podstawowych kategorii bezpieczeństwa narodowego [w:] Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, red. M. Hartliński, W.T. Modzelewski, J. Więcławski, A. Żukowski, Olsztyn 2015, s. 11-25.
 67. W.T. Modzelewski, M. Hartliński, Main Categories of National Security [w:] Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, red. M. Hartliński, W.T. Modzelewski, J. Więcławski, A. Żukowski, Olsztyn 2015, s. 366-376.
 68. W.T. Modzelewski, Polskie euroregiony formą integracji europejskiej [w:] Szkice Europejskie. Unia Europejska wobec wyzwań współczesności, red. B. Gaziński, Olsztyn 2015, s. 175-188.
 69. W.T. Modzelewski, Polsko-rosyjskie pogranicze – od regionu izolowanego do transgranicznego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2015, nr 1, s. 5-24.
 70. W.T. Modzelewski, Kierunki współpracy zagranicznej województwa warmińsko-mazurskiego na tle pozostałych województw nadmorskich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica” (obecnie „Acta Politica Polonica)” 2015, nr 32, s. 105-118.
 71. W.T. Modzelewski, Cross-border and interregional cooperation (paradiplomacy) between Poland and Kaliningrad Region [w:] Kaliningrad: its internal and external issues, eds. A. Żukowski, W.T. Modzelewski, Olsztyn 2016, s. 105-117.
 72. W.T. Modzelewski, M. Chełminiak, W. Kotowicz, K. Żęgota, A. Żukowski, List of scientific publications on Kaliningrad issues prepared by the Institute of Political Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, (academic staff, B.A., M.A., Ph.D. students and alumni) [w:] Kaliningrad: its internal and external issues, eds. A. Żukowski, W.T. Modzelewski, Institute of Political Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn 2016, s. 195-220.
 73. W.T. Modzelewski, Paradyplomacja regionów jednym z wymiarów polskiej polityki zagranicznej [w:] Samorząd terytorialny we współczesnej Europie. Teoria i praktyka funkcjonowania, red. T. Astramowicz-Leyk, A. Żukowski, Olsztyn 2016, s. 201-216.
 74. W.T. Modzelewski, Kierunek ukraiński w paradyplomacji polskich samorządów [w:] Ukraina. Konflikt – transformacja – integracja, red. K. Sygidus, O. Gorbach, D.M. Mościcka, W. Kotowicz, Olsztyn-Lwów 2016, s. 321-329.
 75. W.T. Modzelewski, Polish-Ukrainian multidimensional cooperation of local government [w:] Травневі студії: історія, політологія, міжнародні відносини, ред H.P. Teміpoва, Biииuця 2016, s. 89-92.
 76. W.T. Modzelewski, Russian direction in the paradiplomacy of Polish local governments [w:] Współpraca krajów demokratycznych Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji – nowe wyzwania, „Nowa Polityka Wschodnia” 2017, nr 1, s. 109-120.
 77. W.T. Modzelewski, Koncepcja przekopu Mierzei Wiślanej – perspektywa liderów krajowych i regionalnych [w:] Przywódcy polityczni wobec współczesnych zagrożeń i kryzysów. Wyzwania dla przywódców na poziomach międzynarodowym, krajowym i lokalnym, red. M. Hartliński, Olsztyn 2017, s. 225-255.
 78. W.T. Modzelewski, Polsko-niemieckie partnerstwa samorządowe [w:] Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Polityka – historia – nauka, red. K. Gładkowski, E. Gładkowska, T. Gajowniczek, Olsztyn 2018, Seria „Studia Politologiczne”, Vol. V, s. 125-134.
 79. W.T. Modzelewski, Paradyplomacja a przemiany współczesnych stosunków międzynarodowych (A paradiplomacy and changes in contemporary international relations) [w:] Refleksje o przeszłości, spojrzenie na współczesność. Monografia poświęcona Profesorowi Sergiuszowi Wasiucie z okazji 60-letniego Jubileuszu i 35-lecia pracy zawodowej, red. O. Wasiuta, Kraków 2018, s. 235-251.
 80. W.T. Modzelewski, Wybrane aspekty polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej [w:] Mały ruch graniczny w relacjach polsko-rosyjskich, red. A. Zukowski, M. Chełminiak, W. Kotowicz, K. Żęgota, Olsztyn 2018, s. 103-124.
 81. W.T. Modzelewski, Dylematy w określaniu aktywności zagranicznej samorządów terytorialnych – kategoria paradyplomacji, „Samorząd Terytorialny” 2019 nr 3, s. 15-29.
 82. W.T. Modzelewski, Neutralność współczesnego państwa – anachronizm czy przejaw przystosowania? [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polityka – strategie – interwencje, red. D. Kozerawski, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2019, s. 83-101.
 83. W.T. Modzelewski, The breaking down of contemporary state neutrality, the case of Sweden`s non-alliance, “Copernicus Journal of Political Studies” 2019, No. 1, s. 99-112.
 84. W.T. Modzelewski, Dyplomacja bez dyplomatów. Polsko-chorwackie partnerstwa regionalne, „Studia Regionalne i Lokalne” 2020 nr 4, s. 96-108.
 85. W.T. Modzelewski, Paradiplomacy between Polish regions and Kaliningrad Region [w:] The Kaliningrad Region. A Specific Enclave in Contemporary Europe, eds. A. Żukowski, W.T. Modzelewski, BRILL/Ferdinand Schöningh 2021, s. 151-160.
 86. W.T. Modzelewski, A. Żukowski, Introduction [w:] The Kaliningrad Region. A Specific Enclave in Contemporary Europe, eds. A. Żukowski, W.T. Modzelewski, BRILL/Ferdinand Schöningh 2021, s. 1-4.
 87. W.T. Modzelewski, Kierunki geograficzne paradyplomacji województw Polski Wschodniej, „ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA SECTIO K”, 2021, VOL. XXVIII, 1, s. 161-179.
 88. W.T. Modzelewski, Paradyplomacja polskich miast i gmin. Artykuł recenzyjny książki Stanisława Falińskiego Współpraca międzynarodowa polskich miast i gmin, „Studia Regionalne i Lokalne” 2021 nr 3, s. 123-126.
 89. W.T. Modzelewski, P. Konieczny, Zasady ogólne prawa administracyjnego i administracji [w:] Podstawowe kategorie nauk o polityce i administracji red. A. Żukowski, M. Harliński, W.T. Modzelewski, Wyd. INP UWM, Olsztyn 2021, s. 179-187.
 90. W.T. Modzelewski, Protokół dyplomatyczny i organizacja polskiej służby zagranicznej [w:] Podstawowe kategorie nauk o polityce i administracji, red. A. Żukowski, M. Harliński, W.T. Modzelewski, Wyd. INP UWM, Olsztyn 2021, s. 531-540.
 91. W.T. Modzelewski, Euroregiony i współpraca transgraniczna [w:] Podstawowe kategorie nauk o polityce i administracji, red. A. Żukowski, M. Harliński, W.T. Modzelewski, Wyd. INP UWM, Olsztyn 2021, Olsztyn 2021, s. 585-594.
 92. W.T. Modzelewski, A. Żukowski, Profesor Degefe Kebede Gemechu Jubilat: w 65. Rocznicę urodzin, Wyd. INP UWM, Olsztyn 2021, ss. 26.
 93. W.T. Modzelewski, Kierunek chiński w paradyplomacji polskich regionów i miast, „Przegląd Politologiczny” 2022, nr 1, s. 5-17.
 94. W.T. Modzelewski, A. Żukowski, The Polish-Russian border region – cooperation?, „Baltic Rim Economies” 2022, No. 3.
 95. W.T. Modzelewski, Aktywność zagraniczna (paradyplomacja) polskich województw na kierunku włoskim, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2023, nr 2, s. 129-146.
 96. W.T. Modzelewski, Dwubiegunowość [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa narodowego, red. J. Itrich-Drabarek, A. Misiuk, S. Mitkow, P. Bryczek-Wróbel, Wyd. Elipsa, Warszawa 2023.
 97. W.T. Modzelewski, Granica państwowa [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa narodowego, red. J. Itrich-Drabarek, A. Misiuk, S. Mitkow, P. Bryczek-Wróbel, Wyd. Elipsa, Warszawa 2023.
 98. W.T. Modzelewski, A. Żukowski, Maoizm [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa narodowego, red. J. Itrich-Drabarek, A. Misiuk, S. Mitkow, P. Bryczek-Wróbel, Wyd. Elipsa, Warszawa 2023.
 99. W.T. Modzelewski, Mocarstwo [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa narodowego, red. J. Itrich-Drabarek, A. Misiuk, S. Mitkow, P. Bryczek-Wróbel, Wyd. Elipsa, Warszawa 2023.
 100. W.T. Modzelewski, Mocarstwo jądrowe [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa narodowego, red. J. Itrich-Drabarek, A. Misiuk, S. Mitkow, P. Bryczek-Wróbel, Wyd. Elipsa, Warszawa 2023.
 101. W.T. Modzelewski, Państwa nieuznane (nieuznawane) [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa narodowego, red. J. Itrich-Drabarek, A. Misiuk, S. Mitkow, P. Bryczek-Wróbel, Wyd. Elipsa, Warszawa 2023.
 102. W.T. Modzelewski, Potęga państwa [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa narodowego, red. J. Itrich-Drabarek, A. Misiuk, S. Mitkow, P. Bryczek-Wróbel, Wyd. Elipsa, Warszawa 2023.
 103. W.T. Modzelewski, A. Żukowski, Represalia [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa narodowego, red. J. Itrich-Drabarek, A. Misiuk, S. Mitkow, P. Bryczek-Wróbel, Wyd. Elipsa, Warszawa 2023.
 104. W.T. Modzelewski, A. Żukowski, Retorsje [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa narodowego, red. J. Itrich-Drabarek, A. Misiuk, S. Mitkow, P. Bryczek-Wróbel, Wyd. Elipsa, Warszawa 2023.
 105. W.T. Modzelewski, Stosunki dyplomatyczne [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa narodowego, red. J. Itrich-Drabarek, A. Misiuk, S. Mitkow, P. Bryczek-Wróbel, Wyd. Elipsa, Warszawa 2023.
 106. W.T. Modzelewski, Wyścig zbrojeń [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa narodowego, red. J. Itrich-Drabarek, A. Misiuk, S. Mitkow, P. Bryczek-Wróbel, Wyd. Elipsa, Warszawa 2023.
 107. W.T. Modzelewski, Zimna wojna [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa narodowego, red. J. Itrich-Drabarek, A. Misiuk, S. Mitkow, P. Bryczek-Wróbel, Wyd. Elipsa, Warszawa 2023.
 108. W.T. Modzelewski, P. Kosztowny, Żelazna kurtyna [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa narodowego, red. J. Itrich-Drabarek, A. Misiuk, S. Mitkow, P. Bryczek-Wróbel, Wyd. Elipsa, Warszawa 2023.
 109. W.T. Modzelewski, Kierunki pozaeuropejskie paradyplomacji polskich województw „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia Sectio K” 2023, vol. 30, nr 2, s. 145-160.

Loading